معرفی پرسنل شرکت گردشگری نمونه چالیدره

 

مدیر عامل :

سید جواد شاکری

----------------------------------------------------------------

 

معاونت اداری و مالی:

محمد تقی دلیری

--------------------------------------------------------------

 


مدیر نظارت و فنی:
 

اسماعیل مافی

--------------------------------------------------------------

 

 

مدیر داخلی و روابط عمومی :
 

سید احمد پورموسوی

--------------------------------------------------------------

حسابدار :
 

رامبد کاوه

فرم تماس با ما