هیئت مدیره شرکت گردشگری چالیدره طرقبه

----------------------------------------------------

رئیس هیئت مدیره :

 

قربان میرزایی - رئیس سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی

 

 

---------------------------------------------------------------

نایب رئیس هیئت مدیره :

 

علیرضا خادم پیر - شهردار طرقبه

 

---------------------------------------------------------------

 عضو هیئت مدیره:

 

هادی وفاکیش

 

-------------------------------------------------------------

عضو هیئت مدیره:

 

عباسعلی منزل آبادی

 

--------------------------------------------------------------

عضو هیئت مدیره:

 

اسماعیل نورمحمدی


 

--------------------------------------------------------------

عضو هیئت مدیره:

 

جعفر فرشچی طوسی

 

--------------------------------------------------------------

عضو هیئت مدیره:

 

وحید سماکار

معرفی:

اعضای هیئت مدیره شرکت گردشگری نمونه چالیدره طرقبه